Zásady zpracování osobních údajů

V organizaci Kreativní malování, z. s. pracujeme s osobními údaji zodpovědně. Jednak dle Zákona o ochraně osobních údajů. Nyní rozšiřujeme tyto zásady tak, aby byly v souladu s tzv. GDPR (nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“)). Mají za cíl zajištění informační povinnosti Správce dle čl. 13 Nařízení.

Kontaktní údaje Správce osobních údajů

Kreativní malování, z. s.
se sídlem: Hartigova 1905/167, 130 00 Praha 3 – Žižkov
IČ: 08238031
spisová značka: L 72114 vedená u Městského soudu v Praze
info@kreativni-malovani.cz
+420 724 638 968

Osobní údaje, které zpracováváme

Zpracováváme pouze údaje, které jste nám poskytli přímo Vy při komunikaci s námi, nebo během objednávání služeb. Subjekty údajů, tj. fyzickými osobami, jejichž osobní údaje Správce zpracovává, jsou děti – účastníci nebo zájemci o kroužky a tábory a jejich zákonní zástupci (dále jen „Zákazník“).

Kategorie osobních údajů

 • identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, fotografie
 • kontaktní údaje – kontaktní adresa, telefonní číslo, emailová adresa
 • citlivé osobní údaje – údaje o zdravotním omezení pro účely účasti na kroužku a/nebo příměstském táboře
 • informace pro optimalizaci internetových prezentací a elektronickou komunikaci, typicky informace předávané v rámci komunikace na sociálních sítích, cookies, technické parametry zobrazování našich prezentací apod.

Účely zpracování osobních údajů

 • plnění smluvního vztahu (vyřizování objednávek, organizace objednaných služeb apod.)
 • správa uživatelských účtů (databáze zákazníků, registrovaných uživatelů a zájemců)
 • zajištění předsmluvních jednání (komunikace s potenciálními zákazníky)
 • komunikace se zákazníky a zájemci (zasílání zpráv, informací, telefonický kontakt apod.)
 • zasílání informací o novinkách a obchodních sdělení zájemcům (typicky emailem – newsletter)
 • plnění povinností daných zákonem (typicky daňové a účetní povinnosti)
 • pořízení a zveřejnění fotografií z kroužků, táborů či jiných akcí
 • zájem o pracovní pozici u Správce

Osobní údaje za žádných okolností nepředáváme žádným třetím stranám pro jejich vlastní marketingové aktivity.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu, z příslušné legislativy, či oprávněného zájmu Správce, nebo dle uděleného souhlasu.

Osobní údaje zpracováváme a archivujeme po dobu 10 let. Uvedená lhůta se počítá ode dne získání údajů, případně ode dne, kdy byla Zákazníkovi zaslána informace o zpracování osobních údajů s informací o novém počátku lhůty. Po uplynutí uvedené lhůty jsou údaje řádně a bezpečně vymazány.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný Zákazník Správci poskytl, a to v souvislosti s udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů, uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem, nebo které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnou legislativou či k plnění zákonných povinností Správce.

Způsob zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje primárně ručně. Automatizovaně jen v minimálním rozsahu, které nemá pro Zákazníka právní účinky nebo by se ho obdobným způsobem významně dotýkal. Zároveň používáme jak technická, tak i organizační opatření, abychom předcházeli neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich zcizení nebo zneužití. Přístup k datům má pouze omezený počet osob.

Sdílení osobních údajů s jinými správci a zpracovateli

Kvůli zajištění některých zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, používáme služby třetích stran. Jsou to tito zpracovatelé:

 • poskytovatelé cloudových služeb
 • poskytovatelé serverových a technologických řešení
 • poskytovatelé marketingových nástrojů a služeb
 • dodavatelé služeb pro správu internetových řešení a prezentací
 • poskytovatelé komunikačních nástrojů
 • poskytovatelé administrativních a doručovacích služeb

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem na území České republiky i se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. bezpečných státech.

Práva subjektů údajů (zákazníků)

Ve vztahu k osobním údajům o sobě, máte ze zákona následující práva:

 • právo na informace a právo na přístup (informace, zda Vaše údaje zpracováváme a jaká to jsou)
 • právo na opravu (zjistíte-li, že údaje o Vás jsou nesprávné)
 • právo na výmaz a právo na omezení (dočasné zastavení zpracování, nebo výmaz)
 • právo vznést námitku (máte-li důvod, aby Vaše údaje nebyly zpracovávány)
 • právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (domníváte-li se, že jsou porušována Vaše práva)

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné ode dne 25.05.2018. Ujednání těchto zásad má přednost před aplikací jakéhokoli jiného předchozího ujednání v dotčených oblastech.

Zůstaňte s námi

Newsletter

Zašlete nám svůj e-mail a přihlaste se k odběru newsletteru. Dozvíte se tak jako první o všech novinkách a plánovaných akcích v našem ateliéru.

Sledujte nás na Facebooku