Zásady zpracování osobních údajů

V Ateliéru Kreativní malování pracujeme s osobními údaji zodpovědně. Jednak dle Zákona o ochraně osobních údajů. Nyní rozšiřujeme tyto zásady tak, aby byly v souladu s tzv. GDPR (nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“)). Mají za cíl zajištění informační povinnosti Správce dle čl. 13 Nařízení.

Kontaktní údaje Správce osobních údajů

Ateliér Kreativní malování
Dana Popelka (Cejpková)
Koněvova 1905/167
130 00 Praha 3 – Žižkov
IČ: 88853837
info@kreativni-malovani.cz
+420 724 638 968

Osobní údaje, které zpracováváme

Zpracováváme pouze údaje, které jste nám poskytli přímo Vy při komunikaci s námi, nebo během objednávání služeb. Subjekty údajů, tj. fyzickými osobami, jejichž osobní údaje Správce zpracovává, jsou děti – účastníci nebo zájemci o kroužky a tábory a jejich zákonní zástupci (dále jen „Zákazník“).

Kategorie osobních údajů

 • identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, fotografie
 • kontaktní údaje – kontaktní adresa, telefonní číslo, emailová adresa
 • citlivé osobní údaje – údaje o zdravotním omezení pro účely účasti na kroužku a/nebo příměstském táboře
 • informace pro optimalizaci internetových prezentací a elektronickou komunikaci, typicky informace předávané v rámci komunikace na sociálních sítích, cookies, technické parametry zobrazování našich prezentací apod.

Účely zpracování osobních údajů

 • plnění smluvního vztahu (vyřizování objednávek, organizace objednaných služeb apod.)
 • správa uživatelských účtů (databáze zákazníků, registrovaných uživatelů a zájemců)
 • zajištění předsmluvních jednání (komunikace s potenciálními zákazníky)
 • komunikace se zákazníky a zájemci (zasílání zpráv, informací, telefonický kontakt apod.)
 • zasílání informací o novinkách a obchodních sdělení zájemcům (typicky emailem – newsletter)
 • plnění povinností daných zákonem (typicky daňové a účetní povinnosti)
 • pořízení a zveřejnění fotografií z kroužků, táborů či jiných akcí
 • zájem o pracovní pozici u Správce

Osobní údaje za žádných okolností nepředáváme žádným třetím stranám pro jejich vlastní marketingové aktivity.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu, z příslušné legislativy, či oprávněného zájmu Správce, nebo dle uděleného souhlasu.

Osobní údaje zpracováváme a archivujeme po dobu 10 let. Uvedená lhůta se počítá ode dne získání údajů, případně ode dne, kdy byla Zákazníkovi zaslána informace o zpracování osobních údajů s informací o novém počátku lhůty. Po uplynutí uvedené lhůty jsou údaje řádně a bezpečně vymazány.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný Zákazník Správci poskytl, a to v souvislosti s udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů, uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem, nebo které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnou legislativou či k plnění zákonných povinností Správce.

Způsob zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje primárně ručně. Automatizovaně jen v minimálním rozsahu, které nemá pro Zákazníka právní účinky nebo by se ho obdobným způsobem významně dotýkal. Zároveň používáme jak technická, tak i organizační opatření, abychom předcházeli neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich zcizení nebo zneužití. Přístup k datům má pouze omezený počet osob.

Sdílení osobních údajů s jinými správci a zpracovateli

Kvůli zajištění některých zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, používáme služby třetích stran. Jsou to tito zpracovatelé:

 • poskytovatelé cloudových služeb
 • poskytovatelé serverových a technologických řešení
 • poskytovatelé marketingových nástrojů a služeb
 • dodavatelé služeb pro správu internetových řešení a prezentací
 • poskytovatelé komunikačních nástrojů
 • poskytovatelé administrativních a doručovacích služeb

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem na území České republiky i se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. bezpečných státech.

Práva subjektů údajů (zákazníků)

Ve vztahu k osobním údajům o sobě, máte ze zákona následující práva:

 • právo na informace a právo na přístup (informace, zda Vaše údaje zpracováváme a jaká to jsou)
 • právo na opravu (zjistíte-li, že údaje o Vás jsou nesprávné)
 • právo na výmaz a právo na omezení (dočasné zastavení zpracování, nebo výmaz)
 • právo vznést námitku (máte-li důvod, aby Vaše údaje nebyly zpracovávány)
 • právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (domníváte-li se, že jsou porušována Vaše práva)

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné ode dne 25.05.2018. Ujednání těchto zásad má přednost před aplikací jakéhokoli jiného předchozího ujednání v dotčených oblastech.

Zůstaňte s námi

Newsletter

Zašlete nám svůj e-mail a přihlaste se k odběru newsletteru. Dozvíte se tak jako první o všech novinkách a plánovaných akcích v našem ateliéru.

Sledujte nás na Facebooku